Eksperci

Eksperci wpisani na listę™ biegł‚ych są…dowych przy Są…dzie Okrę™gowym w Poznaniu

dr Piotr Bober – biegł‚y z listy Są…du Okręgowego w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, Absolwent Wydział‚u Zarzą…dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor szeregu publikacji z zakresu finansów i rachunkowoś›ci.

Lista osób powoł‚ywanych jako biegł‚ych do spraw

dr Jacek Masiota – adwokat, doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizuje się zarówno w prawie bankowym i elektronicznych instrumentach pł‚atniczych, które to dziedziny pozostają w ś›cisł‚ym zwią…zku z prowadzoną… działalnoś›cią… naukowo-badawczą…. Ponadto, dr Jacek Masiota jest ekspertem uznanym praktykiem w dziedzinie prawa sportowego.

dr hab. Robert Zawł‚ocki – prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor komentarza do Kodeksu Spół‚ek Handlowych -€“ część‡ karna.

mgr Michał‚ Skibicki – doradca podatkowy, prawnik, czł‚onek Wielopolskiego Oddział‚u Krajowej Izby Doradców Podatkowych, specjalizuje się™ w optymalizacjach podatkowych, podatkach bezpoś›rednich oraz postę™powaniu podatkowym i celnym.

mgr Marcin Berus – rzeczoznawca mają…tkowy, biegł‚y z listy Są…du Okręgowego w Poznaniu.